Dịch vụ Đăng kí sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Yêu cầu, điều kiện đăng ký sáng chế:

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế:

  + Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;

  + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

  + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

  + Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

    Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;

    Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;

    Ÿ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 •  Có tính mới;
 •  Có trình độ sáng tạo;
 •  Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 •  Có tính mới;
 •  Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký Sáng chế gồm những gì?

 • Tờ khai đăng ký sáng chế (02 bản);
 • Bản mô tả sáng chế (01 bản);
 • Bản tóm tắt sáng chế (01 bản);
 • Bản vẽ sáng chế (nếu có);
 • Giấy ủy quyền (nếu cần);
 • Phí, lệ phí.
 • Thời hạn bảo hộ Sáng chế?

Bằng độc quyền Sáng chế được bảo hộ trong thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên và không được gia hạn thời gian bảo hộ.

Doanh nghiệp của Bạn nên tìm đến các đơn vị uỷ quyền, đại diện sở hữu trí tuệ để đăng ký cũng như chuẩn bị thủ tục đúng với yêu cầu và quy định của pháp luật, tránh mất trường hợp các Doanh nghiệp tự đăng ký, sẽ mất thêm thời gian và chi phí nếu như Doanh nghiệp không am hiểu về hệ thống pháp luật liên quan đến Đăng ký sáng chế.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây