Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế thế giới bị suy thoái, nền kinh tế nước ta cũng bị tác động lớn, hàng chục ngàn doanh nghiệp gặp hoàn cảnh khó khăn phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, Để đáp ứng nhu cầu giải thể của doanh nghiệp, Chúng tôi xin trình bày sơ lược về thủ tục giải thể doanh nghiệp để các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục này

  1. Cơ sở pháp lý:

Theo quy định Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014: doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  2. Hồ sơ giải thể 

 -  Bản sao hợp lệ giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh

-   Quyết định giải thể doanh nghiệp bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể

-   Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

-   Họ tên, chữ ký của người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật

  3. Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Tvlaw

a) Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi Giải thể doanh nghiệp:

- Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

b) Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ,giấy tờ có liên quan.

c) Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp
- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây