Tư vấn thực hiện mua bán, chuyển nhượng, đăng ký biến động đất đai

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

26/04/2019

Tổ chức, cá nhân được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện về...