Đất đai

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

31/05/2019

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GCN quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước

26/04/2019

Tổ chức, cá nhân được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện về...