Tư vấn, rà soát Hợp đồng và tham gia đàm phán về bộ Hợp đồng quản lý Khách sạn

Hợp đồng tư vấn kỹ thuật - TCA

Hợp đồng tư vấn kỹ thuật - TCA

22/05/2019

Cùng với sự phát triển vượt trội của du lịch, khi Chủ đầu tư dự định phát triển một cơ sở Khách...

Hợp đồng quản lý khách sạn - HMA

Hợp đồng quản lý khách sạn - HMA

21/05/2019

Dưới bất kỳ hình thức quản lý và vận hành nào thì chủ khách sạn và các đơn vị quản lý, vận hành...